Aktualności projektowe
Biblioteki publiczne w Łodzi rozpoczynają nowy etap współpracy z Radami Osiedli. Co się zmieni? Jak nowe władze Biblioteki planują wykorzystać ten potencjał po połączeniu prawie 80 filii w spójną sieć? Zagadnienia te poruszano podczas pierwszego spotkania przedstawicieli Rad Osiedli i Biblioteki Miejskiej w Łodzi, które odbyło się 19 marca 2018 r. 
Potrzeba spotkania wyniknęła z powodu połączenia pięciu bibliotek miejskich w jedną instytucję kultury. Powołanie Biblioteki Miejskiej w Łodzi (BMwŁ) zarządzającej siecią filii w całym mieście, zgodnie z zapowiedziami władz Łodzi, nastąpiło 1 stycznia bieżącego roku. Spotkanie poprowadzili nowy Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Paweł Braun oraz Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej, Katarzyna Luzyńczyk. Wydarzenie odbyło się w jednej z filii BMwŁ. Na sali zgromadzili się przedstawiciele:
  • kilku Rad Osiedli (m.in. z Rokicia, Wiskitna, Złotna, Stoków),
  • BMwŁ,
  • UMŁ,
  • Fundacji Fenomen.

 

BmWL spotkanie

 

W początkowej części spotkania dyrektor Paweł Braun zaprezentował rezultaty dwóch pierwszych miesięcy pracy nowej instytucji oraz cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych dwóch lat. Przedstawione efekty dotychczasowych prac są zdecydowanie zadowalające. BMwŁ rozpoczęła realizację projektu „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”. Jeszcze w tym roku powinny zakończyć się remonty dwóch filii bibliotecznych na Bałutach - prace już rozpoczęto, na spotkaniu zaprezentowano wizualizacje zmian.

Trwają również intensywne prace dotyczące scalenia danych z baz katalogowych oraz wdrożenia jednego oprogramowania bibliotecznego dla całej sieci bibliotek w Łodzi. Nowy system oraz Łódzka Karta Biblioteczna mają być gotowe na 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom Łodzianie zyskają możliwość posługiwania się jedną kartą biblioteczną we wszystkich bibliotekach publicznych, a także wiele innych benefitów wynikających z wdrożenia nowoczesnych technologii. Będą to m.in. jeden katalog do przeszukiwania wszystkich dostępnych zasobów, możliwość rezerwacji czy zamówienia książek online, możliwość samodzielnego wydłużenia terminów zwrotów, aplikacja z geolokalizacją, umożliwiająca szybkie odnalezienie najbliższej biblioteki posiadającej poszukiwane zbiory.

Dyrektor Braun zapowiedział również rozpoczęcie prac nad udostępnieniem łodzianom szerokopasmowego internetu w placówkach, a także zwiększenie dostępności zbiorów na nośnikach elektronicznych, w szczególności e-booków i audiobooków.

Ważnym elementem prezentacji było przedstawienie nowej koncepcji szeroko zakrojonej rewitalizacji i modernizacji bibliotek publicznych w Łodzi. Dyrektor Braun wskazał, że problemem są małe lokale biblioteczne i stan placówek, a także zbyt niska liczba nowości w zbiorach. Te dwa główne zagadnienia były szeroko dyskutowane.

Nowa koncepcja zakłada maksymalnie efektywne wykorzystywanie istniejącego potencjału wraz ze wsparciem, które BMwŁ planuje pozyskiwać m.in. od partnerów społecznych, w tym Rad Osiedli. Ważnym aspektem jest również odpowiednie przygotowanie kadry bibliotecznej do wdrażania zmian i nowych funkcji bibliotek - w tym celu będą realizowane programy szkoleniowe podnoszące kompetencje kadry.

Sukcesywnie będzie rosła liczba nowości, godziny pracy placówek zostaną wydłużone, a kolejne filie będą remontowane i modernizowane. W przypadku pojawienia się odpowiednich lokali, planuje się również reorganizację sieci filii bibliotecznych. Możliwe jest połączenie niektórych małych placówek, zlokalizowanych blisko siebie, jeśli w rezultacie powstanie biblioteka większa, bardziej funkcjonalna i odpowiadająca na potrzeby różnych grup mieszkańców. Zapowiedziano, że tego typu łączenie filii będzie każdorazowo konsultowane z łodzianami. Pod dyskusję poddano również lokalizowanie na osiedlach punktów bibliotecznych, co spotkało się z aprobatą ze strony przedstawicieli Rad.

BMwL logo

Na spotkaniu zaprezentowano nowe logo BMwŁ, które wybrali w głosowaniu mieszkańcy Łodzi.  

 

W zakresie współpracy z Radami Osiedla w najbliższych latach Biblioteka zamierza przede wszystkim uzyskać dodatkowe środki finansowe na zakup nowości oraz wsparcie dla wprowadzanych zmian. Przedstawiciele Rad zostali poproszeni o zwrócenie uwagi przede wszystkim na jakość księgozbioru, ponieważ to czynnik, który w sposób znaczący wpływa na atrakcyjność bibliotek. Jest to niezwykle istotne w odniesieniu do raportów czytelnictwa czy opracowaniach szerzej mówiących o sposobach spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w kulturze przez Polaków.

W nowym modelu każda filia biblioteczna będzie otrzymywała własny budżet na zakup nowości. Sam zakup będzie natomiast realizowany w oparciu o jedno postępowanie przetargowe (jeden przetarg w roku, określający minimalne planowane wydatki na zakup nowości). Taka procedura ma ułatwić budowanie kolekcji poszczególnych bibliotek i zminimalizować formalności. Planuje się również profilowanie zbiorów bibliotek, tak aby powstały kolekcje tematyczne, cenne dla konkretnych grup odbiorców zainteresowanych daną tematyką, np. filia z komiksami czy gromadząca literaturę faktu.

Pod dyskusję poddano jeszcze kilka innych tematów, w tym dostępność księgozbioru dla osób trwale unieruchomionych czy możliwości transportowania książek pomiędzy placówkami zlokalizowanymi w różnych miejscach. Dyrektor Paweł Braun podkreślił również, że potencjał bibliotek może i powinien być wykorzystywany w celach społecznych np. przez organizacje pozarządowe, zrzeszenia, grupy nieformalne mieszkańców. Zaplecze lokalowe, sprzętowe, organizacyjne BMwŁ jest dobrem wspólnym i dyrekcja zaprasza do współpracy.  Dyrektor podziękował przedstawicielom Rad Osiedli za dotychczasowe wsparcie, którego co roku udzielali bibliotekom, finansując remonty, zakup sprzętu czy zbiorów. Zwrócił uwagę na fakt, że działania wspólne mają bardzo dobre efekty i są mocno doceniane przez społeczności lokalne.

 

Większość zapowiedzianych zmian jest zgodna z rekomendacjami wypracowanymi przez nas w ramach projektu Biblioskan, który realizowaliśmy w latach 2014-2016. Liczymy, że BMwŁ zrealizuje projekt modernizacji zgodnie z planem i na czas, tak by w styczniu 2019 r. każdy łodzianin uzyskał łatwiejszy dostęp do oferty bibliotek, a Dyrektor Paweł Braun wdroży zapowiedziane zmiany.